ООУ Елпида Караманди Битола
ООУ "Елпида Караманди"- Битола е лоцирано
во МЗ "Васко Карангелевски";
Мисија
Создавање услови за квалитетна ефикасна и ефективна настава преку која учениците
ќе се здобијат со знаења и во иднина ќе ги користат во секојдневниот живот.
Визија
"Учењето,хармонијата и просперитетот на учениците "
од нашево училиште кон посветла иднина.

9/5/23

Слободни изборни предмети за учебната 2023 2024 година

ОУ Елпида Караманди

 Слободни изборни предмети за учебната 2023 2024 година

1. Техничко цртање и дизајн
2. Креирање со хартија
3. Моделарство, креативни идеи - направи сам
4. Етика на религии
5. Мултикултурни работилници
6. Сликање, цртање, вајарство
7. Програмирање со Микробит
8. Театарски работилници