2/6/19

Интеркултурна размена во Троген, Швајцарија/ INTERCULTURAL EXCHANGE PROJECTS IN THE CHILDREN'S VILLAGE PESTALOZI (TROGEN) - SWITZERLAND

ОУ Елпида Караманди
                


Во рамките на проектот ,,Имплементација на Конвенцијата за правата на децата во образованието во Македонија“ се реализираа и:
Within the project "Implementation of the Convention on the Rights of the Child in Education in Macedonia", the following activities were realized, and:

ПРОЕКТИ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ДЕТСКОТО СЕЛО ПЕСТАЛОЦИ (ТРОГЕН)- ШВАЈЦАРИЈА
INTERCULTURAL EXCHANGE PROJECTS IN THE CHILDREN'S VILLAGE PESTALOZI (TROGEN) - SWITZERLAND 

2014г. Учесници:
2014 Participants:
Супервизор м-р Илија Василевски со учениците: 
Supervisor Ilija Vasilevski, with the students:

1. Марјан Трајчевски
2. Анастасија Бабовска- Баба
3. Адела Асани
4. Сара Јовчевска
5. Кристијан Саламовски
6. Николина Стојкова
7. Анастасија Натева
8. Михаил Силјановски
во истата група и по еден супервизор и 8 ученици од 4 основни училишта од Струга, Охрид, Гостивар и Штип со мешан национален состав.  
in the same group and one supervisor and 8 students from 4 primary schools in Struga, Ohrid, Gostivar and Shtip with mixed ethnic structure.
https://drive.google.com/open?id=1abjnNwk--AY1O_s2CumhNpJ3dgDs-C4x 2015г. Учесници:
2015 Participants:
Супервизор Искра Поповска со учениците: 
Supervisor Iskra Popovska, with the students:

1. Јана Андреевска
2. Миа Дарковска
3. Сара Петровска
4. Симона Маурдевска
5. Андреа Коруновска
6. Давид Петровски
7. Данило Прелевиќ
во истата група и по еден супервизор и 8 ученици од 4 основни училишта од Струга, Охрид, Гостивар и Штип со мешан национален состав.
in the same group and one supervisor and 8 students from 4 primary schools in Struga, Ohrid, Gostivar and Shtip with mixed ethnic structure.2016г. Учесници:
2016 Participants:
Супервизор Гордана Угриновска со учениците: 
Supervisor Gordana Ugrinovska, with the students:

1. Јован Бабовски 
2. Кристина Ивановска 
3. Едис Муратовски 
4. Габриела Ристевска 
5. Марија Марковска 
6. Зорица Пешиќ 
7. Македонка Размовска 
8. Теодора Трајковска
во истата група и по еден супервизор и 8 ученици од 4 основни училишта од Струга, Охрид, Гостивар и Штип со мешан национален состав.  
in the same group and one supervisor and 8 students from 4 primary schools in Struga, Ohrid, Gostivar and Shtip with mixed ethnic structure.
https://drive.google.com/open?id=1NGwLABxAAjkckQ7LlLXJ7MhQtqICvk2a 2017г. Учесници:
2017 Participants:
Супервизор Славица Маркоска со учениците: 
Supervisor Slavica Markoska, with the students:

1. Петар Живковиќ
2. Сара Рујановска
3. Сања Цветковска
4. Виктор Лозановски
5. Петар Илиев
6. Моника Балева
7. Бојана Ѓоршевска
8. Михајло Силјановски
во истата група и по еден супервизор и 8 ученици од 4 основни училишта од Прилеп, Охрид, Гостивар и Штип со мешан национален состав.  
in the same group and one supervisor and 8 students from 4 primary schools in Prilep, Ohrid, Gostivar and Shtip with mixed ethnic structure.
https://drive.google.com/open?id=1FIkYwTMcgpX3sWo_g6yHqFiz-duUHvPd 


2018г. Учесници:
2016 Participants:
Супервизор м-р Пеце Трифуновски со учениците: 
Supervisor Pece Trifunovski, with the students:

1. Бојан Јошевски
2. Ивана Парговска
3. Никола Божиновски
4. Христијана Стојановска
5. Матеј Талевски
6. АнаМарија Цветановска
7. Христијан Мечкаров
8. Михаил Ситковски
во истата група и по еден супервизор и 8 ученици од 4 основни училишта од Кавадарци, Дебар, Гостивар и Штип со мешан национален состав. 
in the same group and one supervisor and 8 students from 4 primary schools in Kavadarci, Debar, Gostivar and Shtip with mixed ethnic structure.
https://drive.google.com/open?id=1b_C44VxxnjlbPLbdDO4CeDmnzWGTzsvx 0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib