12/16/18

КАДАР

ОУ Елпида Караманди


АВГУСТ 1999г. 
АПРИЛ, 2002г.
2003г. 


Директор: 


 • м-р Татјана Дамчевска

ПРЕТХОДНО: 

 • м-р Емилија Николовска- Спировски
 • Виолета Ангеловска, В.Д. 
 • Илчо Белџигеровски 
 • Александар Николовски
 • Никола Спировски 

Стручни соработници:


 • Сузана Стојчевска - педагог/ suzanastojchevska@gmail.com 
 • Марија Трајковски - психолог 
 • м-р Илија Василевски - социјален работник/ ilijavasilevski@gmail.com
 • Ивона Гроздановска - библиотекарка
 • Илчо Белџигеровски - библиотекар  

ПРЕТХОДНО:
 • Илија Христовски, педагог
 • Марија Грибовска, библиотекарка
 • Лила Ангелевска, библиотекарка 


НАСТАВНИЦИ:

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА:

Македонски јазик:  


 • Маја Јанакиевска  
 • Сузана Петковска  
 • Искра Поповска  
 • Лилјана Стефановска 

ПРЕТХОДНО: 
 • Јосиф Куновски
 • Васко Алабаковски 
 • Стефан ХаџиАнтоновски

Математика:  


 • м-р Елена Аспровска- Божиновска 
 • Наташа Гаревска- Василевска  
 • Анета Ѓоргиева - Наумовски  
 • Михајло Ставревски 

ПРЕТХОДНО: 
 • Ита Видева 
 • Мери Јовановска
 • Стефан Џолгановски
 • Соња Велковска
 • м-р Татјана Дамчевска

Англиски јазик: 


 • Александра Јанкуловска  
 • Билјана Китановска  
 • Едита Трифунова- Кузевска  
 • Џенет Тасковска  
 • Искра Поповска 

ПРЕТХОДНО:
 • Марија Доневска

Германски јазик:  


 • Лилјана Димеска  
 • Билјана Митковска 

Француски јазик: 


 • Симона Зарков

Ликовно образование: 


 • Славица Марковска 
     ПРЕТХОДНО:
     * Ѓорѓи Џајковски

Музичко образование:  


 • Драган Микаровски 

ПРЕТХОДНО: 
 • Магдалена Никодиновска
 • Методи Гершанов

Природни науки:  


 • Лилјана Мирчева- e-mail pntehnika@gmail.com                                  
Линкови со наставни содржини, упатства и информации: 
1. https://prirodninauki-5.weebly.com/ - 5 одд.                    
2. https://prirodninauki-6.weebly.com/ - 6 одд.                                                                                   
3. https://drive.google.com/open?id=1YCwFn2jE7FaCYWXO0DQGwOA38pmxjiO3 

Техничко образование:  


 • Игор Стојанов 

ПРЕТХОДНО:
 • Милица Димчевска
 • Панде Цилев

Информатика/Програмирање:  


 • Сашко Гошевски 

ПРЕТХОДНО: 
 • Зоран Куновски- Шпанец
 • Гоце Белџигеровски 

Географија: 


 • Душко Швигир  
 • Тако Стојани 

ПРЕТХОДНО: 
 • Елена Митревска
 • Лука Карапетроски

Историја: 


 • Ирина Николовска  
 • Тако Стојани 

ПРЕТХОДНО: 
 • Петар Солаковски
 • Кире Ивановски
 • Душко Швигир
 • Снежана Коњановска 

Етика: 


 • м-р Пеце Трифуновски 

Граѓанско образование: 


 • Снежана Брзевска 
 • Тако Стојани 

Биологија/Хемија: 


 • Благој Ристевски  
 • Гордана Гошевска 

ПРЕТХОДНО: 
 • Билјана Трампевска
 • Круме 
 • Боро Светозарев 

Физика/Иновации: 


 • Ана Стевановска- Илијовска

ПРЕТХОДНО: 
 • Загорка Гагачева

Етика во религиите: 


 • Златко Крстевски

Физичко и здравствено образование: 


 • Соња Белџигеровска  
 • Дона Димовска  
 • Иван Илиевски 

ПРЕТХОДНО: 
 • Лилјана Галовска
 • Илчо Белџигеровски

Јазик и култура на Власите: 


 • Вера Лековска 

Македонски јазик на учениците од другите заедници: 


 • Тефик Шабановски 

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА:


 • Весна Дамевска 
 • Марина Докулевска  
 • м-р Жанета Здравковска  
 • Иле Јовановски 
 • м-р Лилјана Јошевска  
 • д-р Фанче Јошевска  
 • Фетие Кораќ 
 • Маја Мицевска  
 • Мери Наумовска  
 • м-р Билјана Карапетроска- Мицковска 
 • Славица Начовска  
 • Гордана Угриновска
 • Магдалена Огненовска
 • Марија Станковска  
 • Јасмина Танчевска
 • Шукрие Бајрамовска 
 • Гордана Тасевска  
 • Елена Трајковска  
 • м-р Емилија Николовска- Спировски 

ПРЕТХОДНО:
 • Виолета Ангеловска
 • Марија Свидерска
 • Иванка Мирчевска 
 • Александра Марковска
 • Виолета Талевска 
 • Олгица Ташковска 
 • Пера Кочовска 
 • Милица Рајковска 
 • Десанка Димитровска 
 • Цветанка Козарева 
 • Даница Стојановска
 • Марија Велевска 
 • Кристина Кузмановска 
 • Љубица Цветковска
 • Марија Алушевски
 • Милица Михајлова
 • Цвета Петковска
 • Цане Алексовски
 • Милица Нацкова
Администрација:
 • Наталија Балевска, правник
 • Соња Спасевска, благајник
 • Билјана Митевска, економ 
 • Лејла Најдевска, книговодител 
ПРЕТХОДНО:
 • Добрица Неделковска- правник
 • Љубица Петровска- благајник

Техничко - помошен персонал:

 • Љупчо Огненовски
 • Владе Врчковски 
 • Славе Бопковски 
 • Ѓултен Мехмедова
 • Јасмина Јосифовска
 • Елица Стојановска 
 • Игор Талевски 
 • Николче Јончевски 
 • Николчо Мицаковски 
 • Јасеми Раиф 
 • Елица Пројчевска 
 • Блага Гичевска 
 • Зоран Кирковски 
 • Севдет Мехмедов
ПРЕТХОДНО:
 • Ристе Секуловски
 • Велика Секуловска 
 • Цвета Дамчевска
 • Денка Стојчевска
 • Менка 
 • Велика Петковска
 • Менка  


0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib