12/16/18

Мисија

ОУ Елпида Караманди

  • Создавање услови за квалитетна ефикасна и ефективна настава преку која учениците ќе се здобијат со знаења и во иднина ќе ги користат во секојдневниот живот;
  • Реновирано и технички соодветно опремено училиште;
  • Едуциран наставен кадар;
  • Интерактивна соработка меѓу наставниците, учениците и родителите;
  • Пријатна клима за работа; Максималното  поттикнување на индивидуалниот развој на учениците преку постојано проектно ангажирање, вклучување на инклузивна димензија за учениците со послаб развој и со различна етничка припадност, менување на улогата на наставникот во насока на интензивирање на воспитната компонента со користење на современата образовна технологија и комуникација во насока на активна настава и интерактивно учење.
  • Воспитување на учениците во духот на човековите права и должности во услови на граѓански општество
  • Стекнување на знаења умеења и вештини од наставните предмети и воннаставните активности во функција на применливост во практичниот живот и понатамошното школување.


0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib