12/16/18

Мисија

ОУ Елпида Караманди

 • Создавање услови за квалитетна ефикасна и ефективна настава преку која учениците ќе се здобијат со знаења и во иднина ќе ги користат во секојдневниот живот;
 • Реновирано и технички соодветно опремено училиште;
 • Едуциран наставен кадар;
 • Интерактивна соработка меѓу наставниците, учениците и родителите;
 • Пријатна клима за работа; Максималното  поттикнување на индивидуалниот развој на учениците преку постојано проектно ангажирање, вклучување на инклузивна димензија за учениците со послаб развој и со различна етничка припадност, менување на улогата на наставникот во насока на интензивирање на воспитната компонента со користење на современата образовна технологија и комуникација во насока на активна настава и интерактивно учење.
 • Воспитување на учениците во духот на човековите права и должности во услови на граѓански општество
 • Стекнување на знаења умеења и вештини од наставните предмети и воннаставните активности во функција на применливост во практичниот живот и понатамошното школување.
 • Our Mission
  Creating climate for quality, efficient and effective teaching through which students will acquire knowledge and use it in their future lives;
  Renovated and technically equipped school;
  Educated teaching staff;
  Interactive collaboration between teachers, students and parents;
  A pleasant working climate; Maximizing individual development of students through continuous project engagement, inclusion dimension for students with special needs and different ethnicity, changing the role of the teacher in order to intensify the educational component by using modern educational technology and communication, active teaching and interactive learning.
  Educating students in the spirit of human rights and duties in a civil society environment
  Acquiring knowledge and skills from the school subjects and activities in order to be applicable in practical life and further education.


0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib