12/16/18

Визија

ОУ Елпида Караманди

,, Учењето,хармонијата и просперитетот на учениците од нашево училиште кон посветла иднина”
Се стремиме да создадеме училиште со современи услови за работа, едуциран наставен кадар, интерактивна соработка меѓу наставниците, учениците и родителите, примена на нови наставни форми и методи за работа во наставата, училиште со пријатна атмосфера за работа во кое наставникот е максимално мотивиран да работи а ученикот максимално отворен за соработка;

Изјава на визијата:

Нашите ученици да се стекнат со вештини и знаења кои ќе им помогнат да се изградат во здрави и одговорни личности, подготвени за предизвиците на животот, оспособени да го применат стекнатото знаење и вештини. Со позитивно изградените вредносни системи тие да бидат носители на општествено-корисна работа, ценети и пожелни во пошироката општествена заедница.

Цел на визијата: 

Преку воспитно образовниот процес да се влијае на создавање на здрави личности во поглед на физичкото, менталното и социјалното здравје кои ќе ги остварат обврските на одговорни граѓани.Стекнатите знаења и вештини да бидат трајни и истите да можат да ги применуваат во понатамошното образование и извршување на работните задачи.Остварувањето на визијата, училиштето ќе го овозможи преку стекнување на знаења, вештини и позитивни вредности на личноста.Континуирано ќе работи на остварување на целта на визијата преку учење, критичко мислење, напредување од сите области користејќи ги потенцијални средства со кои располага училиштето и околината.Тие ќе бидат реализирани преку подрачјата за планирање на наставните програми.

VISION
,,Learning, harmony and prosperity of our school students towards brighter future ”
We strive to create a school with modern working conditions, educated teaching staff, interactive collaboration between teachers, students and parents, application of new teaching forms and working methods in the classroom, a school with a pleasant work environment where the teacher is highly motivated to work and the student is maximally open for cooperation.


Vision Statement:

For our students to acquire the skills and knowledge that will help them build in to healthy and responsible individuals, ready for the challenges of life, capable of applying the knowledge and skills they have acquired. With positively built value systems they will be carriers of socially useful work, valued and desired in the wider social community.Purpose of the vision:
Through the educational process to influence in the creation of healthy individuals, in terms of physical, mental and social health, that will fulfill the obligations of responsible citizens. The acquired knowledge and skills should be permanent and be able to use them in further education and in the execution of work assignments.

 The accomplishment of the vision, will be achieved by the school through the acquisition of knowledge, skills and positive personality values. Continuously working to achieve the goal of the vision through learning, critical thinking, and advancement in all areas using all of the potential resources available to the school and the environment. They will be accomplished through curriculum planning programs.

0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib