4/3/19

НАБАВКА НА НОВИ УЧИЛИШНИ ПОМАГАЛА/ SUPPLY OF NEW SCHOOL MATERIALS

ОУ Елпида Караманди

Со поддршка на Советот на родители, а со голема заложба на директорката м-р Татјана Дамчевска, се набавени 10 зелени табли, од кои 8 за одделенска настава и 2 за предметна настава. 
With the support of the Parents' Council great commitment of the Director Tatjana Damcevska, 10 green boards were purchased, of which 8 were for grade classes and 2 for subject teaching.

Исто така набавена е и подвижна бела табла со која ќе се олесни работата со интерактивниот уред MIMIO. 
Also supplied is a floating white board that will facilitate the work with interactive device MIMIO.
 и едно проекционо платно на кое може да прикажуваме филмови (наскоро ќе го употребиме и ќе објавиме автентична фотографија).
 and a projection screen on which we can display movies (we will soon use and publish an authentic photo).
НОВИТЕ НАСТАВНИ ПОМАГАЛА ГИ КОМБИНИРАМЕ СО ПОРАНЕШНИТЕ И ДОБИВАМЕ НОВА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ, МАКСИМАЛНО КОМПАТИБИЛНА СО НАЈСОВРЕМЕНИТЕ ТРЕНДОВИ.  
NEW TEACHING MATERIALS WE COMBINATE WITH THE FOREGOING AND WE RECEIVE NEW ADDED VALUE, MAXIMUM COMPATIBLE WITH THE MOST FAMILY TRENDS.

0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib