4/17/19

ЗАКОН, ПРАВИЛНИЦИ / LAW, REGULATIONS

ОУ Елпида Караманди


Наставниците, родителите и други интересенти треба да ги познаваат важечките законски и подзаконски акти за основно образование, па затоа ги споделуваме за да придонесеме кон поголема транспарентност и придржување кон законските норми. 

Teachers, parents and other stakeholders should be familiar with the applicable laws and regulations for primary education, so we share to contribute to greater transparency and adherence to legal norms.

0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib