3/26/19

Мултидисциплинарна проектна соработка ,,УКЛО за заедницата"/ Multidisciplinary project cooperation "UKLO for the community"

ОУ Елпида Караманди

Мултидисциплинарна проектна соработка "УКЛО за заедницата" за студентите на Економски Факултет Прилеп и Технички Факултет Битола под водство на своите професори се вмрежуваат и адресираат предизвици, овојпат на заедницата (основни училишта од Битола и Прилеп). 

Multidisciplinary project cooperation "UKLO for the community" for students at the Faculty of Economics in Prilep and Technical Faculty Bitola under the guidance of their professors are networking and addressing challenges, this time to the community (primary schools from Bitola and Prilep).Целта е да се понудат компетентни и комплетирани проектни и технички издржани решенија за проблематични сообраќајници до училиштата, да се подигне свесноста и совесноста на сите стејкхолдери. 
The aim is to offer competent and complete project and technically quality solutions to problematic roads to schools, to raise the awareness and conscientiousness of all stakeholders.

Проектот е во тек, ќе известуваме низ текот на настаните. 
Технички Факултет - Битола, Економски Факултет- Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, ОУ Елпида Караманди - Битола и ООУ ,,Кире Гаврилоски - Јане"- Прилеп
The project is ongoing, we will report through the course of the events.

Partners in the project:
Faculty of Technical Sciences - Bitola, Faculty of Economics - Prilep, University "St. Kliment Ohridski "- Bitola, Primary School ,,Elpida Karamandi" - Bitola and Primary School ,,Kire Gavriloski - Jane "- Prilep. https://tera.mk/укло-за-заедницата/?fbclid=IwAR31vYqle0oMl2yghVfw_qn3KnakyrX2v93jr24W3T6YkWf5KDf0MZsMEfE

0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib