3/22/19

АКТИВНОСТИ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ПРОЛЕТТА И ЕКОЛОГИЈАТА - 21 МАРТ 2019г/ ACTIVITIES ON THE DAY OF SPRING AND ECOLOGY - March 21, 2019.

ОУ Елпида Караманди

ОУ,,Елпида Караманди“- Битола спроведе повеќе активности:
1. Садење дрвца (100)
2. Собирање отпад во дворот, околу оградата и блиската околина
3. Сечење на исушени дрвца, гранки, жбунови кои собираат многу ѓубре и сл.
4. Расчистување и преуредување на училниците и кабинетите
5. Обработка на содржини за екологијата по различни предмети
6. Други активности

Primary school "Elpida Karamandi" - Bitola conducted several activities:
1. Planting trees (100)
2. Collecting waste in the yard, around the fence and nearby surroundings
3. Cutting of dried trees, branches, shrubs that gather a lot of rubbish, etc.
4. Clearing and rearranging of classrooms and cabinets
5. Processing of ecological content in different subjects
6. Other activities

Во сите активности масовно беа вклучени сите ученици, наставници и другиот персонал и направивме видлив исчекор во третирањето на екологијата во нашето училиште.
In all activities, all students, teachers and other staff were involved and we made a significant step forward in the treatment of ecology in our school.


Се покажа дека вакви работни акции се неопходни и треба да се организираат барем уште еднаш во првото полугодие во септември или октомври за да се одржува континуитетот на одржување на дворот и другиот простор на училиштето.
It turned out that such work is necessary and should be organized at least once again in the first half of September or October to maintain the continuity of maintaining the yard and the other area of the school.
Учениците не се штедеа да дадат свој придонес и тоа е посебното задоволство кое го добивме од оваа заедничка акција.
The students did not save themselves to make their contribution, and that is the special pleasure we received from this joint action.

Ќе направиме евалуација на овој настан за да извлечеме нови идеи и организациски постапки кои ќе ги употребиме за следниот настан.
We will evaluate this event in order to extract new ideas and organizational procedures that we will use for the next event.

Фотографии кои даваат појасна слика од сите активностина овој линк:
Photos that give a clearer picture of all the activities on this link:

https://drive.google.com/open?id=10fT-6JKdbGuRmUEbgW6mILhoU3-29nvb

0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib