5/13/19

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА

ОУ Елпида Караманди
Во рамките на професионалната ориентација во ОУ,,Елпида Караманди“- Битола се спроведуваат повеќе активности:


  1. Анализа на успехот и поведението на учениците
  2. Учество во секции, проектни задачи и активности и сл. во текот на целото образование
  3. Лични карактеристики покажани на своите активности и постигања  
  4. Тест на професионалните интереси и професионални способности и особини на личноста
  5. Пресметка на бодовите од успехот, поведението и постигања од натпревари за запишување во средно училиште, заснована на Конкурсот за запишување во јавните средни училишта одобрен од Министерството за образование и наука (документот за пресметка симнете го и   
  6. Советувања за професионална ориентација
  7. Презентации од претставници од средни училишта и/или посети во средните училишта
  8. Средби со професионалци од различни области, практична презентација на професионалните способности и одговорности за одредена професија
  9. Други активност


Конкурс и пресметување на бодови: 
https://drive.google.com/open?id=1vpKe1XfKnHRPSRYEQMUbHUVFOXA1Ks0d0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib