12/4/19

Нашата соработка со ЕРС - Соработка Битола

ОУ Елпида Караманди
Во соработка со невладината организација ЕРС-соработка од Битола, нашето училиште е домаќин на волонтери од Турција и Полска. Волонтерите заедно со наставниците и учениците активно одржуваат отворени часови, работилници и предавања на темата „Мултикултурно општество“. Дел од одржаните работилници, часови и други активности се со теми: Турцизми во македонскиот јазик, Народни носии во Македонија, Турција и Полска, Животот и делото на  Кемал Ататурк - трага во животната приказна на Битола, Видови традиционални турски инструменти, Периодизацијата на македонското минато, Традиционала македонска и турска храна, Традиции и обичаи во Македонија и Турција и уште многу...

In co-operation with the Non-Governmental organization ERC-Cooperation from Bitola, our school is host to volunteers from Turkey and Poland. Together with our teachers and students they hold open lessons, workshops and trainings on the topic ‘Multicultural Society’. Some topics of workshops, lessons and other activities are: Turkish words in the Macedonian language, National folklore costumes in Macedonia, Turkey and Poland, The life and work of Kemal Ataturk-A vestige in the life story of Bitola, Traditional Turkish instruments, The periodization of Macedonian history, Traditional Macedonian and Turkish food, Traditions and customs in Macedonia and Turkey and many more…
 

                                 

0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib