12/10/19

Соработка со мировен корпус

ОУ Елпида Караманди
Во вторник, 10ти декември 2019 год. во ОУ ‘Елпида Караманди’-Битола официјално започнува соработката со Мировниот Корпус со прогрмата TEFL (Teaching English as a Foreign Language) изучување на англискиот јазик. Волонтерката Меделејн Френкауер од Њу Џерзи ќе волонтура во нашето училиште збогатувајќи го познавањето за англиско-говорните подрачја и Америка унапредувајќи го англискиот јазик. Заедно со наставниците по англиски јазик Меделејн ќе асистира во часовите олеснувајќи го учењето за учениците, припрема и подготовка за натпревари по англиски јазик, воведување на клубови за читање на англиски јазик како и други слични клубови.

On Tuesday 10th December, our school Elpida Karamandi officially begins implementing the cooperation with the Peace Corps and its program TEFL (Teaching English as a Foreign Language).
The volunteer Madeleine Francoeur from New Jersey will volunteer in our school enriching knowledge about English speaking countries and America improving English. Together with the English teachers, Madeleine will assist in lessons making learning easy, preparation for English competitions, starting English reading clubs similar clubs.

0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib