12/7/22

Волонтерска акција

ОУ Елпида Караманди

Во соработка со Општина Битола и Здружение за поттикнување на културниот и економски развој „ЕРЦ Соработка“ – Битола се спроведе волонтерска акција во ООУ ,Елпида Караманди’-Битола каде се засадија 22 ниско-растечки зимзелени дрвца финансирани од општина Битола, при локалниот совет за волонтерство, украсувајќи го училишниот двор.


Целта на оваа волонтерска акција беше зголемување на тимска работа и заедничка соработка; подобрување на социјализацијата и комуникацијата помеѓу ученици од различни структури, пол, етничка припадност како и од различни социјални структури и инклузирани ученици; училишниот двор да биде мотивирачки и релаксирачки како за учениците така и за вработените; развивање на креативноста и иницијативноста за слободно уметничко и литературно изразување кај учениците; зголемување на свест и развивање на чувство на одговорност и грижа за животната средина, одржување и одгледување.

 

  

0 Коментари:

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib